Những câu hỏi khi đi phỏng vấn lập trình PHP

0
372
php-interview-questions-and-answers
php-interview-questions-and-answers

Những câu hỏi cơ bản khi đi phỏng vấn lập trình PHP

  • Session và cookies dùng để làm gì và sự khác nhau giữa chúng
  • Sự khác nhau giữa dấu ” và ‘
  • Sự khác nhau giữa Private,Public,Protected
  • Biến Static dùng để làm gì
  • Có mấy cách khai báo trong PHP
  • Sự khác biệt giữ $_POST ,$_GET và $_REQUEST
  • Hằng và biến khác nhau như thế nào
  • Mảng là gì
  • Sự khác nhau giữa : $a++ và ++$a
  • Chuẩn hóa dữ liệu về utf-8 ta phải làm gì

Bạn thử xem mình trả lời được bao nhiêu câu.Nếu bạn muốn biết trả lời đúng hay sai thì comment bên dưới mình trả lời cho nhé