Cộng/Trừ ngày,giờ,phút và giây trong PHP

0
5076
PHP-Code-Snippets
PHP-Code-Snippets

Chào các bạn

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cộng thêm ngày giờ trong php :

$startTime = date("Y-m-d H:i:s");//khởi tạo

//Hiện thị ngày giờ khởi tạo
echo 'Khới tạo ngày: '.$startTime;

//cộng thêm 1 giờ
$cenvertedTime = date('Y-m-d H:i:s',strtotime('+1 hour',strtotime($startTime)));

//Hiện thị ngày giờ sau khi cộng 1 giờ
echo 'Ngày sau khi cộng 1 giờ: '.$cenvertedTime;

//công 1 giờ và 30 phút
$cenvertedTime = date('Y-m-d H:i:s',strtotime('+1 hour +30 minutes',
strtotime($startTime)));

//Hiện thị cộng 1 giờ và 30 phút
echo 'Ngày sau khi cộng thêm 1 giờ và 30 phút: '.$cenvertedTime;

//Cộng 1 giờ 30 phút và 45 giây
$cenvertedTime = date('Y-m-d H:i:s',strtotime('+1 hour +30 minutes +45 seconds',
strtotime($startTime)));

//Hiện thị thời gian
echo 'Thời gian sau khi cộng: '.$cenvertedTime;

//Cộng 1 ngày 1 giờ 30 phút 45 giây
$cenvertedTime = date('Y-m-d H:i:s',strtotime('+1 day +1 hour +30 minutes +45 seconds'
,strtotime($startTime)));

//Hiện thị thời gian
echo 'Thời gian sau khi cộng: '.$cenvertedTime;

Tương tự thì ta thay dấu cộng thành dấu trừ thì sẽ ra được kết quả trừ.